Buurtservicecentra

Gouda

In 2005 besloot de gemeente Gouda toe te werken naar vijf multifunctionele buurtvoorzieningen (buurtservicecentra). Tegelijkertijd stond de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling die ook het welzijnsbeleid raakte.

De door ons uitgevoerde nulmeting van de huidige welzijnsactiviteiten in de buurthuizen gaf inzicht in activiteitenaanbod en bezetting. Vervolgens stelden wij, in samenspraak met buurtbewoners, verenigingen en gebruikers, een toekomstscenario op voor het realiseren van vijf buurtservicecentra binnen de inhoudelijke en financiële gemeentelijke beleidskaders. Optimaal gebruik van bestaande huisvesting en behoud van zoveel mogelijk activiteiten waren hierbij voorwaarden. Ook dienden de consequenties van het toekomstscenario ten aanzien van de huidige situatie (nulmeting) helder te worden. Het toekomstscenario gaf antwoord op de vraag in welke mate en op welke wijze de beoogde buurtservicecentra gerealiseerd konden worden en de bijbehorende risico’s. Twee jaar later is ons gevraagd, rekening houdend met voorgaande, te adviseren ten aanzien van het faseren van de bezuinigingen op buurtservicecentra.

« Brede School / MFA Het Spoor | Brede School / MFA Dirigent »