Category Archives: Accommodatiebeleid/IHP

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Baarn huisvest 8 basischolen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2010 heeft de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. De looptijd van het plan was 10 jaar. In 2016 vroeg de gemeente aan 4advies om het … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen voor alle Utrechtse leerlingen. Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het resultaat van intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. 4advies was … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019

Nieuwegein huisvest 18 scholen voor primair onderwijs en één school voor speciaal onderwijs. De schoolbesturen voor het primair onderwijs en de gemeente Nieuwegein hebben in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomstige huisvesting voor het … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014

De vijf basisscholen in de gemeente Blaricum zijn gehuisvest in twee schoolcomplexen. In beide complexen zijn naast scholen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest en is sprake van een fysieke brede school. Voor beide complexen is namens de gemeente met schooldirecties … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014, actualisatie 2017

De gemeente Laren huisvest vijf basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Voor alle locaties hebben wij met schooldirecties en  -besturen een langetermijn visie inclusief meerjareninvesteringsbegroting opgesteld. Dit komt samen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren. De focus van het Integraal … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2026, actualisatie 2017

De gemeente Soest heeft in 2012, net als vele andere gemeenten, te maken met krimpende leerlingenaantallen. ook is de gebouwenvoorraad deels verouderd. Samen met de schoolbesturen wenst de gemeente een duurzame, toekomstgerichte visie op onderwijshuisvesting. Nadat de actuele huisvestingssituatie  en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Om haar zorgplicht goed te kunnen vervullen heeft de gemeente Westervoort behoefte aan inzicht in de ontwikkeling van de huisvestingsbehoefte van de 8 basisscholen in het dorp. Door de verwachte krimp zal in de toekomst sprake zijn van de toename … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Buurtservicecentra

In 2005 besloot de gemeente Gouda toe te werken naar vijf multifunctionele buurtvoorzieningen (buurtservicecentra). Tegelijkertijd stond de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling die ook het welzijnsbeleid raakte. De door ons uitgevoerde nulmeting van de huidige welzijnsactiviteiten in de buurthuizen gaf inzicht … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Maatschappelijke voorzieningen

###De gemeente Gouda wenste meer regie op de ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. In de huidige situatie maakten maatschappelijke voorzieningen geen volwaardig deel uit van het (ruimtelijk) afwegingsproces en was onvoldoende inzicht in vraag en aanbod van maatschappelijke voorzieningen. Inzicht in … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Oost-Gelre betreft de 7 basisscholen in Groenlo en de kernen Mariënvelde en Zwolle. Uitgangspunt is een gelijkblijvend leerlingenaantal voor de periode van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat gemeente en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment