Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014

Blaricum

De vijf basisscholen in de gemeente Blaricum zijn gehuisvest in twee schoolcomplexen. In beide complexen zijn naast scholen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest en is sprake van een fysieke brede school. Voor beide complexen is namens de gemeente met schooldirecties een langetermijn visie inclusief meerjareninvesteringsbegroting opgesteld.

De focus van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Blaricum ligt enerzijds op de ruimtebehoefte-ontwikkeling in het primair onderwijs en bewegingsonderwijs en anderzijds op de (onderhoud)status van de schoolgebouwen. De functionele kwaliteit van de complexen is voldoende. Beide complexen zijn in het recente verleden ontwikkeld en sluiten aan op de eisen aan het hedendaags onderwijsgebruik.

In het licht van de overheveling van de onderhoudstaken is behoefte aan een nulmeting van de technische kwaliteit van de schoolgebouwen. Dit dient als financiële onderbouwing van de overdracht van de onderhoudsplicht. Daarnaast is de verwachting dat de leerlingenaantallen zullen dalen als gevolg van aanhoudende krimp, met een toenemende leegstand tot gevolg.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014, actualisatie 2017 »