fotografie Hans Zijp

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014, actualisatie 2017

Laren

De gemeente Laren huisvest vijf basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Voor alle locaties hebben wij met schooldirecties en  -besturen een langetermijn visie inclusief meerjareninvesteringsbegroting opgesteld. Dit komt samen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren.

De focus van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Laren ligt enerzijds op de ruimtebehoefte-ontwikkeling in het primair, voortgezet en bewegingsonderwijs en anderzijds op de (onderhoud)status van de schoolgebouwen. In het licht van de overheveling van de onderhoudstaken is behoefte aan een nulmeting van de technische kwaliteit van de schoolgebouwen. Dit dient als financiële onderbouwing van de overdracht van de onderhoudsplicht. Specifiek aan de situatie in Laren is dat vier van de schoolgebouwen zijn aangemerkt als gemeentelijk monument. Daarnaast is de verwachting dat de leerlingenaantallen zullen dalen als gevolg van aanhoudende krimp, met een toenemende leegstand tot gevolg. Tevens is er behoefte aan het herzien van de huidige afspraken t.a.v. gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud.

In 2017 heeft de gemeente ons gevraagd om, samen met de scholen, het IHP te actualiseren op basis van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en in leerlingenaantallen.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014 | Beleidsadvisering onderwijshuisvesting »