Soester Courant 18042012

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2026, actualisatie 2017

Soest

De gemeente Soest heeft in 2012, net als vele andere gemeenten, te maken met krimpende leerlingenaantallen. ook is de gebouwenvoorraad deels verouderd. Samen met de schoolbesturen wenst de gemeente een duurzame, toekomstgerichte visie op onderwijshuisvesting. Nadat de actuele huisvestingssituatie  en relevante ontwikkelingen gezamenlijk in kaart zijn gebracht, worden de gevolgen voor de huisvestingsbehoefte concreet gemaakt. Zo ontstaat zicht op het gewenste toekomstbeeld en de benodigde maatregelen om dit te bereiken. Dit komt samen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Soest.

De ligging van de locaties maakt een gefaseerde aanpak op wijkniveau mogelijk.  Uiteraard zijn ook overige wijkvoorzieningen betrokken. Onze inzet heeft geresulteerd in een plan met drie huisvestingsscenario’s, inclusief investeringskostenraming en planning. Het IHP is vervolgens – na instemming van alle schoolbesturen – unaniem door het college en de gemeenteraad vastgesteld.

In 2016 heeft de gemeente ons gevraagd om, samen met de scholen, het IHP te actualiseren. Op basis van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en in leerlingenaantallen is het plan bijgesteld. Ook deze actualisatie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Hierdoor kan de uitvoering van het IHP voortvarend worden doorgepakt.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Brede school De Brug | Brede School West »