brede school speelplein onderwijsbrede school onderwijsplein met zicht op groen speellokaalbrede school interieur klaslokaalbrede school centrale hal met zicht op het Grand Cafébrede school speelhal kinderopvang en peuterspeelzaalbrede school trappenhuis met zicht op speelpleinbrede school personeelskamer en bibliotheekbrede school centrale hal met zicht op monumentale boombrede school voorplein en hoofdentreebrede school keuken en kookleslokaalbrede school speelplein kinderopvang en peuterspeelzaalbrede school grote boombrede school in vogelvluchtkarres en brands landschapsarchitectenkarres en brands landschapsarchitecten

Integraal procesmanagement brede school ’t Berflo

Hengelo

Op een unieke plek in Hengelo is, in het speciaal daarvoor ontworpen Watertorenpark, de brede School en multifunctionele accommodatie ’t Berflo gerealiseerd. De hoofdgebruikers zijn twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buurt- en welzijnswerk en zorg (consultatiebureau). Het gebouw zal het kloppend hart worden van de herstructureringswijk Veldwijk-Noord en meet circa 5.300 m2. De brede school is gerealiseerd conform de Passief Huis technologie; energiezuinig en ‘fris’.

Voor de brede school hebben wij het integraal procesmanagement uitgevoerd, vanaf de eerste gedachten over het Programma van Eisen tot en met ingebruikname, zowel over de volle lengte als de breedte van het project. Dit alles in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en door intensieve dialoog met de toekomstige gebruikers.

Het Programma van Eisen voor de brede school hebben wij opgesteld in dialoog met alle gebruikers, de gemeente en woningcorporatie Welbions. In een volgende stap is de architect geselecteerd door middel van een meervoudige opdracht, conform de Europese regels. Spring architecten heeft daarvoor een planontwerp gemaakt dat door alle partijen enthousiast werd ontvangen. De selectiecommissie schreef onder meer: “De vrije vorm van het planontwerp voor de brede school is origineel en past uitstekend in het Watertorenpark. De wisselwerking tussen binnen en buiten wordt bijzonder gewaardeerd. Het gebouw is één geheel waarin de zones en clusters zich op juiste plaatsen bevinden. Bijzondere waardering heeft de commissie voor de kwaliteit van het interieur en met name voor de ronde vormen en de continuïteit van de ruimte zonder dode einden. Het dubbelhoge glas bij de monumentale bomen en de forse atria worden positief gewaardeerd. De interieurimpressies spreken tot de verbeelding. De aandacht voor binnenklimaat en duurzaamheid spreekt de commissie aan”.

Met het oog op een efficiënte exploitatie is parallel aan het ontwerpproces ook het plan voor beheer en exploitatie ontwikkeld, waarbij tevens de financiële haalbaarheid en de exploitatieconsequenties van duurzaamheidsmaatregelen zijn onderzocht. De resultaten geven (onder meer) een duidelijk beeld van de kosten die de gebruikers zullen gaan betalen.

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van de brede school verzorgden wij het bouwprojectmanagement, het bouwkostenmanagement en het gebruikskwaliteitsmanagement. Bij de totstandkoming van de brede School ’t Berflo functioneerden wij vanaf het planinitiatief tot en met de ingebruikname als de spin in het web. Daardoor was het voor ons mogelijk om ervoor zorg te dragen dat de gebruikseisen ook daadwerkelijk in het ontwerp gehonoreerd zouden worden. Dit alles uiteraard binnen de gestelde kaders van financiën en planning. Tot slot hebben wij de inkoopprocedure van de losse inrichting van de gezamenlijke ruimten begeleid.

architectonische beelden: Spring architecten

beelden Watertorenpark: karres en brands landschapsarchitecten

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting | Brede school De Brug »