Ontwikkeling huisvestingsconcept voor PO en VO ‘De Inspirerende School’ en toolbox

Den Haag

Ontwikkelen nieuw huisvestingsconcept ten behoeve van huidige en toekomstige gebouwenvoorraad Primair en Voortgezet Onderwijs in de gemeente Den Haag. Presentatie aan Minister Van der Hoeven

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting |